MỘT SỐ HÌNH ẢNH HỘI THI TRƯNG BÀY SÁCH

Tháng Hai 11, 2019 9:24 sáng

BÀN TRƯNG BÀY SÁCH LỚP 6A

BÀN TRƯNG BÀY SÁCH LỚP 6B

BÀN TRƯNG BÀY SÁCH LỚP 6C

BÀN TRƯNG BÀY SÁCH LỚP 7A

BÀN TRƯNG BÀY SÁCH LỚP 7B

BÀN TRƯNG BÀY SÁCH LỚP 8A

BÀN TRƯNG BÀY SÁCH LỚP 8B

BÀN TRƯNG BÀY SÁCH LỚP 8C

BÀN TRƯNG BÀY SÁCH LỚP 9A

BÀN TRƯNG BÀY SÁCH LỚP 9B

BÀN TRƯNG BÀY SÁCH LỚP 9C

BÀN TRƯNG SÁCH LỚP 7C

CÁC LỚP ĐÃ HOÀN THÀNH BÀN SÁCH TRƯNG BÀY

CÁC LỚP THI XẾP SÁCH

CÁN BỘ THƯ VIỆN THÔNG QUA THỂ LỆ HỘI THI

CÔ HOÀNG THỊ MỸ LỆ PHÁT BIỂU KHAI MẠC

HỌC SINH CÁC LỚP THAM GIA TRƯNG BÀY SÁCH

LÃNH ĐẠO TRAO THƯỞNG CHO NHỮNG LỚP ĐẠT GIẢI

NGỒI XEM CÁC BẠN THI XẾP SÁCH

PHẦN THI GIỚI THIỆU SÁCH LỚP 8C

TRƯỚC HỘI THI

BÀN TRƯNG BÀY SÁCH LỚP 6A

BÀN TRƯNG BÀY SÁCH LỚP 8A

BÀN TRƯNG BÀY SÁCH LỚP 7B

BÀN TRƯNG BÀY SÁCH LỚP 7A

BÀN TRƯNG BÀY SÁCH LỚP 6C

BÀN TRƯNG BÀY SÁCH LỚP 6B