KẾ HOẠCH KẾT NẠP ĐOÀN VIÊN NĂM 2019

         ĐOÀN XÃ QUẢNG PHƯƠNG CHI ĐOÀN THCS QUẢNG PHƯƠNG Số: 01-KH/CĐTHCS                 ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH               Quảng Phương, ngày 6  tháng…