Hình ảnh con người mới trong công cuộc xây dựng XHCN

ĐỀ BÀI: Hình ảnh người lao động mới trong các tác phẩm : “Lặng lẽ Sa Pa”của Nguyễn Thành Long, “Đoàn thuyền đánh cá” của Huy Cận. 1- Giới thiệu chung : Họ là những người có trái tim giàu tình yêu…

CÂU BỊ ĐỘNG

1 SỐ CẤU TRÚC CÂU BỊ ĐỘNG NÂNG CAO 1.S+  see/make/hear +sb  +do sth = sb tobe seen/made/heard + to do sth Thấy/bắt/nghe thấy ai đó làm gì = ai đó bị thấy/bắt/nghe thấy làm gì People often see him leave home early…