Thiết lập Ma trận đề kiểm tra

Thiết lập Ma trận đề kiểm tra (Bảng mô tả tiêu chí của đề kiểm tra) Cấp độ Chủ đề Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Cộng Cấp độ thấp Cấp độ cao Số câu Số điểm Tỉ lệ % Số câu Số điểm Số câu Số điểm Số câu Số…