Chủ đề: Phương trình bậc nhất một ẩn

Chủ đề: PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN 1. Phương trình một ẩn: Phương trình một ẩn: là một phương trình với ẩn x có dạng A(x) = B(x) . Trong đó, vế trái A(x) và vế phải B(x) là hai biểu thức của…

Chuyên đề: Phân tích đa thức thành nhân tử.

CHUYÊN ĐỀ 1 CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ I. CÁC PHƯƠNG PHÁP CƠ BẢN 1. Phương pháp đặt nhân tử chung – Tìm nhân tử chung là những đơn, đa thức có mặt trong tất cả các hạng tử. – Phân tích…