Chuyên đề dạy một tiết ôn tập chương

Chuyªn ®Ò d¹y häc mét tiÕt «n tËp ch­¬ng   LÝ do thùc hiÖn chuyªn ®Ò * Thùc tr¹ng gi¶ng d¹y: Trong c¸c n¨m häc võa qua chóng ta ®· thùc hiÖn ®æi míi ph­¬ng ph¸p d¹y häc trong tr­êng THCS. Sù ®æi míi…

Chuyên đề: Căn thức bậc hai

  PHẦN I: ĐẠI SỐ CHỦ ĐỀ 1: CĂN THỨC – BIẾN ĐỔI CĂN THỨC. Dạng 1: Tìm điều kiện để biểu thức có chứa căn thức có nghĩa. Bài 1: Tìm x để các biểu thức sau có…